Academic Presentation 2024

IMD Symposium 2024  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1      
     การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารเกษมศรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครให้ส่งบทความแล้ววันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2567

    IMD Symposium 2024 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 มุ่งเน้นไปที่การวิจัยในสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงสุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สาธารณาสุข สุขภาวะชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสังคมศึกษา ประชากรศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์กายภาพ นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้เป็นเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์ ผลการวิจัย และทิศทางในอนาคตของการวิจัยและการสอน เพื่อพัฒนาความรู้ งานวิจัย งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกระตุ้นความคิดใหม่ ๆ ในด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงสุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สาธารณาสุข สุขภาวะชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสังคมศึกษา ประชากรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ ผลลัพธ์ที่ได้คือการนำองค์ความรู้ใหม่ไปสู่สาธารณชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 1. รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
 3. การวิจัยเชิงสุขภาพ
 4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 5. การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 6. การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 7. สาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 8. ศิลปวัฒนธรรม และสังคมศึกษา
 9. ประชากรศาสตร์
 10. วิทยาศาสตร์กายภาพ
 11. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ
     1) รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     2) รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     4) รองศาสตราจารย์ ดร.นันทสารี สุขโต
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     5) รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     6) ศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     7) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     8) รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     9) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     10) รองศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
มหาวิทยาลัยมหิดล
     11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
     12) รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพล ภูตะโชติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     13) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     14) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร ลาภธเนศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
     16) รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ (ภายใน)
     1) รองศาสตราจารย์ ดร.นันทสารี สุขโต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     2) รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     3) รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     4) รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ (ภายนอก)
     1) ศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     2) รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     3) รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพล ภูตะโชติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     4) รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราธิรา ผลงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     5) รองศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
มหาวิทยาลัยมหิดล
     6) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     7) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     8) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
     10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
     11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกูร ลาภธเนศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กำหนดการส่งบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งผลการตอบรับ 1 มีนาคม 2567

[forminator_form id=”15080″]

งานวิจัย คุณญาณินท์ สังคหะคุณ
             Email: yanin@nmu.ac.th
             คุณชนากานต์ จั่นอยู่
             Email: chanakan.j@nmu.ac.th

ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี