การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

     การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารเกษมศรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครให้ส่งบทความแล้ววันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านรายละเอียดการส่งบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://imd.nmu.ac.th/presentation-of-research-articles-2024/
จัดโดย สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช