Category: ข่าวนักศึกษาปริญญาตรี

การบริหารจัดการองค์การภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมระดับโลกเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

     สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการองค์การภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมระดับโลกเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก อ.พิชญา วิทูรกิจจา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากร
     โดยการบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “การจัดการภาครัฐและเอกชน” ของสาขาบริหารจัดการเมือง โดยเน้นทำความเข้าใจกระบวนการนำแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมระดับโลกอย่างเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติมาปฏิบัติเป็นแนวทางนโยบายในการบริหารจัดการองค์การทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาองค์การให้มีความยั่งยืนสามารถปรับตัวได้ทันตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคำนึงถึงหลักแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#บริหารจัดการเมือง #วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD 

ลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2565

[ลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2565]

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2565
ผ่านช่องทาง https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp

 • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
    13 ธันวาคม 2565 – 20 มกราคม 2566
 • แผนการศึกษาหลักสูตร
    1. (ศศ.บ.) การบริการธุรกิจการบิน
    2. (ศศ.บ.) การบริหารจัดการเมือง
  https://imd.nmu.ac.th/undergraduate-student-th/
 • สำหรับนักศึกษาที่ต้องลงรายวิชาเลือกเสรี
    ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 สามารถดูรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่ https://bit.ly/3Usmj0L

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD 

ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

"บริหารจัดการเมืองxรัฐประศาสนศาสตร์"

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ในรอบสำคัญก่อนนำเสนอร่างหลักสูตรที่ปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และเตรียมขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปิดการเรียนการสอน

     โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมรัฐประศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย – PAAT เป็นประธานคณะกรรมการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร รวมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้

     โดยในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยพัฒนามหานคร โดยตั้งใจจะมุ่งสร้างนักบริหารและจัดการเมืองที่มีความรอบรู้ทางด้านการบริหารจัดการเมืองและกิจการสาธารณะ มุ่งทำความเข้าใจปรากฎการณ์ทางสังคมแบบองค์รวม ด้วยการบูรณาการวิทยาการจากศาสตร์ต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยคาดว่าจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2566

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD 

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการบิน

"เมื่อการเตรียมตัวที่ดี ย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าพอใจ"

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 65 เวลา 14.00 น.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการบินแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4
ซึ่งในโอกาสนี้ บริษัท Pattaya Aviation (พัทยา เอวิเอชั่น จํากัด) นำทีมโดย
คุณพัฒทรง อัมพวัน (Chief Executive Officer)
เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในเส้นทางอาชีพการบิน รวมถึงการแนะนำทักษะเพิ่มเติมแก่นักศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้เมื่อต้องเผชิญกับการปฏิบัติงานจริงซึ่งถือเป็นประโยชน์ และเป็นโอกาสที่สำคัญในการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD 

กิจกรรมศึกษาดูงานเชิงศิลปวัฒนธรรม ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

"ห้องเรียน | ห้องใหญ่"

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายวิชา 3000104 มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ
โดยอาจารย์ ดร.นิสากร นครเก่า (อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชา)
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงศิลปวัฒนธรรม ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
เมื่อวันอังคารที่ 8 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา
โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าร่วมกิจกรรมจากการเรียนในรายวิชาดังกล่าวกว่า 75 คน
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ ปีสำหรับรายวิชานี้ แล้วมาติดตามกันครับว่าปีต่อ ๆ ไป เราจะพาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ไหนกันบ้าง

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD