Category: ข่าวนักศึกษาปริญญาตรี

ลงคะแนนรับรองผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2567

ลงคะแนนรับรองผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2566

    📣ประกาศ ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร ร่วมกันใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรองผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิลงคะแนนรับรองผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัย ประจำปี 2567

ประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร

     ตามที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร ได้ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจําปี 2567 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติ จํานวน 1 ทีม ได้แก่ ทีม PABSAM ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี้

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วพม. ประจำปี 2567

     เนื่องด้วย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2566 กำลังจะหมดวาระลง จึงได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานครที่สนใจจะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    สำหรับนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้สมัครเลือกตั้งฯ ดังกล่าว โปรดกรอกฟอร์มสมัครตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสมาชิกภายในทีมต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุกคน โดยให้ผู้ลงสมัครตำแหน่งประธานสโมสรนักศึกษาเป็นผู้รวบรวมเอกสารและเป็นตัวแทนในการสมัครผ่าน google form 

สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2567

กิจกรรมการประกวด IMD Ambassador 2023

     เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 66 คณะวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินธราธิราช จัดกิจกรรมการประกวด IMD Ambassador เพื่อเป็นตัวแทน ส่งเสริม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อในช่องทางอื่นๆ ณ อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโดย สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และมีกรรมการ 4 ท่าน คือ คุณมณสิการ รามจันทร์ บรรณาธิการข่าวสำนักข่าวพิมพ์ไทย , คุณนิธิพร แสงทอง มิสแกรนด์แพร่ 2020, อาจารย์ ดร.นิสากร นครเก่า ประธานหลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ และอาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ และทีมงานกองประกวด Tourism World Organization 2012

     เวทีการประกวดได้จำลองเวทีการประกวดจริงอย่างมืออาชีพได้ให้นักศึกษาผู้เข้าประกวดและเพื่อนๆที่ส่งเสียงเชียร์ได้เรียนรู้ร่วมกัน ถึงการแสดงออกทางความคิดและบุคลิกภาพอย่างสร้างสรรค์ เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ด้วยการปฏิบัติจริง นอกจากเป็นการสอนวิชาชีพด้านหนึ่งแล้วยังเป็นการสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี จนสามารถได้รับ IMD Ambassador ที่ผ่านเวทีการคัดเลือกตามกติกาและมีมติเอกฉันท์
ขอขอบคุณข่าวจาก พิมพ์ไทยออนไลน์

IMD Embassador 2023

     สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยานวมินทราธิราช ได้จัด โครงการ IMD Embassador 2023 ขึ้น โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 7 คน ขอนำเสนอตัวแทนผู้เข้าประกวดมาให้ทราบก่อนนะคะ

     เริ่มการประกวดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนวมินทร์ 1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช