Category: ข่าวกิจกรรม วพม.

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วพม. ประจำปี 2566

เนื่องด้วย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2565 กำลังจะหมดวาระลง จึงได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานครที่สนใจจะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 25 มกราคม 2566 เวลา 8.00 – 16.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ที่แจ้งในเว็บไซต์วิทยาลัยพัฒนามหานคร (https://imd.nmu.ac.th/)

2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
2.1 เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่มีการรับสมัครเลือกตั้ง
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา
3. เงื่อนไขการรับสมัครเลือกตั้ง
ให้มีการสมัครในรูปแบบทีมเท่านั้น สมาชิกในทีมจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 จำนวนสมาชิกภายในทีมต้องไม่ต่ำกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยประกอบไปด้วยนักศึกษาทั้งสาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง เป็นจำนวนเท่ากันโดยไม่นับรวมผู้สมัครตำแหน่งประธานสโมสรนักศึกษา

4. การสมัครรับเลือกตั้ง
4.1 ให้ผู้สมัครและสมาชิกภายในทีมกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง คนละ 1 รูป
4.2 ผู้สมัครตำแหน่งประธานสโมสรนักศึกษาของทีม เป็นผู้รวบรวมเอกสารการสมัครของทีมตนเอง และต้องเป็นผู้แนบแบบฟอร์มการสมัครในรูปแบบ PDF ผ่านช่องทาง Google form ที่กำหนด ในข้อ 1

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งภายในวันที่ 26 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร

6. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานครทุกชั้นปีในฐานะสมาชิกสโมสรนักศึกษาเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร

7. การลงคะแนนเลือกตั้ง
7.1 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Google form ที่แจ้งในเว็บไซต์วิทยาลัยพัฒนามหานคร
7.2 ในการเลือกตั้งตามข้อ 7.1 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง Login ใน Google form การเลือกตั้ง โดยใช้อีเมลของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้ (@nmu.ac.th) เท่านั้น
7.3 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เลือกได้เพียงเบอร์เดียว (ทีมเดียว) และออกเสียงได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

8. การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เมื่อหมดเวลาใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ 7.1 ให้คณะกรรมการจัดระบบการเลือกตั้งและ นับคะแนน ปิดระบบการลงคะแนนเลือกตั้ง และดำเนินการนับคะแนน บันทึกผลการนับคะแนนเลือกตั้ง แล้วรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

9. การประกาศผลการเลือกตั้ง
วิทยาลัยพัฒนามหานครจะประกาศผลการเลือกตั้งทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย https://imd.nmu.ac.th/ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เว้นแต่มีผู้สมัครหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิลงคะแนนคัดค้านการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน หลังจากจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ และให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการเลือกตั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้วิทยาลัยพัฒนามหานครทราบ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ให้ถือคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเป็นที่สุด และภายหลังจากมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้สมัครเลือกตั้งฯ ดังกล่าว โปรดกรอกเอกสารตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ และส่งให้กับคุณสาวิตรี เขียวภักดี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 ไม่เกินเวลา 16.00 น.

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งวิทยาลัยพัฒนามหานครที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2566

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2566

ใบสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2566

การผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

[บริหารจัดการเมืองxบริหารจัดการน้ำ]

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร โดยสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์เรื่อง “การผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค” ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การบริหารจัดการน้ำ โดยมี อาจารย์ ดร. เจษฎานันท์ เวียงนนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
     การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์นี้เป็นกิจกรรมสำคัญของการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งกิจการประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเมืองและมหานคร

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#บริหารจัดการเมือง #วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD 

‘อ่าน’ ความทรงจำเมืองxบริหารจัดการเมือง

[ 'อ่าน' ความทรงจำเมืองxบริหารจัดการเมือง]

     สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดกิจกรรมสำรวจเมืองและเรียนรู้วิถีชีวิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมอ่านความทรงจำเมืองกับแผนที่โบราณ 4 สมัย ได้แก่ แผนที่ พ.ศ. 2430 พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2475 และ พ.ศ. 2484 โดยมี อาจารย์พิเชฐ ธิถา ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์เกษรา ศรีนาคา นักประวัติศาสตร์ อาจารย์พิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษสำรวจเมือง

     การศึกษาเมืองผ่านแผนที่โบราณ เป็นกิจกรรมสำคัญของรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง เพื่อเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของอาคาร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์มหานคร เช่น อาคารพาณิชย์และตึกแถวที่คุ้นชินต่างปลูกสร้างอยู่บนที่ตั้งของแนวกำแพงพระนครในอดีต ป้อมปราการบางส่วนของกรุงเทพฯ ได้ถูกเปลี่ยนเป็นอาคารหน่วยงานต่าง ๆ และกลายสวนสาธารณะ แม้กระทั่งถนนที่คดโค้งบางช่วง เคยเป็นคูและคลองสำหรับการสัญจรของคนในอดีต ซึ่งหากเราใช้ชุดแผนที่ปัจจุบันเพียงฉบับเดียวอาจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมือง

 

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD #ประวัติศาสตร์เมืองและมหานคร
#ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง #การบริหารจัดการเมือง

ความสุขของคนเมืองอยู่หนใด?

"ตามหาความสุขในเมือง"
ที่กำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด ผู้คนในเมืองต่างขวนขวายหาความสุขในแบบที่ตนเองต้องการ ?

ความสุขของคนเมืองอยู่หนใด?
ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ

 • ร่วมตามหาความสุขในเมืองโดย
  อ.สาธิต ศรีสถิตย์
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความสุขให้กับเมือง
  อ. ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  บรรยายพิเศษในรายวิชาการวางแผนและออกแบบเมือง
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
  ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารนวมินทร์ 1 (ซอยสามเสน 13) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD

“สืบค้นบทความทางวิชาการในฐานข้อมูล และบริการห้องสมุด” และ“วิธีการนำเสนอเชิง ภาพ สี จุด รูปร่าง และการสร้างแผนที่อย่างง่าย”

“การใช้ระบบสารสนเทศสืบค้นบทความทางวิชาการในฐานข้อมูล และบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”

หลักสูตร วท.ม. (การพัฒนาและจัดการเมือง) วิชาห้องวิจัย (Research Studio)
โดยมี รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี และ อ.ดร.เจษฎานันท์ เวียงนนท์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ขอเชิญชวนเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ
“การใช้ระบบสารสนเทศสืบค้นบทความทางวิชาการในฐานข้อมูล และบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”
โดย น.ส.กนกวรรณ แสนสุข บรรณารักษ์ชำนาญการ
จัดในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ วันที่ 10 พ.ย. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University

“วิธีการนำเสนอเชิง ภาพ สี จุด รูปร่าง และการสร้างแผนที่อย่างง่าย”

หลักสูตร วท.ม. (การพัฒนาและจัดการเมือง) วิชาห้องวิจัย (Research Studio)
โดยมี รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี และ อ.ดร.เจษฎานันท์ เวียงนนท์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ขอเชิญชวนเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ
“วิธีการนำเสนอเชิง ภาพ สี จุด รูปร่าง และการสร้างแผนที่อย่างง่าย”
โดย ผศ.ดร.กรวิก ตนักษรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดทัังรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ วันที่ 13 พ.ย. 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University