Category: ข่าวกิจกรรม วพม.

อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ หัวข้อ: 21st Century Teaching Competency

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.

โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพชร รอดอารีย์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ในการจัดกิจกรรม: ห้องประชุม 302 อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น3
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หรือระบบ Meet Online: fir-awih-foh
สามารถสแกน QR Code

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University

กิจกรรม “แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน”

กิจกรรม “แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน”

“Leadership is an action, not a position.” Cr.Donald MaCannon
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รศ.ดร.นันทสารี สุขโต (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) และคณะทำงานโครงการฯ
ร่วมกับกลุ่มตัวแทนเครือข่ายสุขภาวะชุมชนบางพลัด
จัดทำกิจกรรม “แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน”
วิทยากรโดย อาจารย์ชนะ กล่ำทรัพย์ (นักจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์)
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำในการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนแก่ผู้คนที่อยู่อาศัยในย่านเขตบางพลัด
และกิจกรรมในครั้งนี้ แอดมินก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพรอยยิ้ม และบรรยายกาศมาฝากทุก ๆ คนครับ

กิจกรรมเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนชุมชนบางพลัด

กิจกรรมเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนชุมชนบางพลัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ห้อง 503 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 
จากการจัดกิจกรรมเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนชุมชนบางพลัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากตัวแทนชุมชน 4 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนวัดคฤหบดี
2. ชุมชนจรัญ ฯ 66/1
3. ชุมชนวัดเทพากร
4. ชุมชนจรัญ ฯ 72
โดยมีประเด็นการเรียนรู้ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากวิทยากร คุณวรรธนสกล รักปทุม (ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน จ.ปทุมธานี) ได้แก่
1. แนวคิดการปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน ชุมชนบางพลัด
2. การวิเคราะห์ต้นทุนชุมชนเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบางพลัดซึ่งในช่วงท้ายของเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ มีการทำกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อเริ่มต้นชุมชนจัดการท่องเที่ยวโดย ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร (ที่ปรึกษาโครงการ)
 
ทั้งนี้ตัวแทนชุมชนได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานจากการระดมความคิด ภายในกลุ่มตัวแทนชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการท่องเที่ยว รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนเบื้องต้นเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวต่อไปในอนาคต

กิจกรรมประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางสร้างสรรค์“ร่วมพลังขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อคนบางพลัด”

กิจกรรมประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางสร้างสรรค์“ร่วมพลังขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อคนบางพลัด”

          จัดขึ้นใน วันที่ 4 พฤศจิกายน  2564  Onsite กลุ่มเป้าหมายที่เสวนา ได้แก่ ตัวแทนชุมชนและเครือข่าย,ภาคราชการ, ทีมงานใช้รูปแบบการประชุมแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบโต้ตอบกันได้ (online interaction) แบบ Hybrid Learning มีกลุ่มเป้าหมายที่สามารถมาประชุมแบบ Onsite ได้ (ตามจำนวนที่ ศบค.กำหนด) และ มีกลุ่มที่ Online มาจากสถานที่ตั้ง ใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 ชั่วโมง (เวลา 09.00 – 12.00 น.)

          กระบวนการภาพรวม เริ่มต้นมีการบรรยายพิเศษจาก จาก ดร.วิสุทธิ บุญโสภิต  อดีตรองผู้อำนวยการ สปสช. เขต 3 ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ เป็น Session ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เรียนรู้ การก้าวย่างของ “สุขภาวะ” ผ่านประเด็น “คนบางพลัดจะขับเคลื่อนสุขภาวะอย่างไร? ในยุค NEXT NORMAL” ดร.วิสุทธิ ได้ให้นิยามของสุขภาพ และ เชื่อมโยงให้เห็นภาพ สุขภาวะ ที่ง่ายและสามารถนำไปสู่รูปธรรมผ่านการปฏิบัติได้ในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม และ โดยเฉพาะ Post Covid ที่เรากำลังเผชิญ

          รศ.ดร. นันทสารี สุขโต  หัวหน้าโครงการวิจัย ได้สื่อสารเพื่อให้ทุกคนในเวทีฯ ได้ เห็นภาพรวมของการดำเนินงานโครงการ และข้อค้นพบที่สำคัญ นำไปสู่ โจทย์สำคัญสำหรับเวทีครั้งนี้คือ “เราจะร่วมมือแบบบูรณาการกันเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะของคนบางพลัดอย่างไร?” ซึ่งเป็นคำตอบที่ทุกคน(คนบางพลัด) ต้องตอบคำถามนี้ด้วยตัวเอง

          กิจกรรมเสวนา “การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน คนบางพลัด”และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะนำไปสู่การค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่ทางโครงการวิจัยฯ และ คนบางพลัดต้องการ ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ (เขตบางพลัด) ผู้แทนจากภาคประชาสังคม (ผู้นำชุมชน,ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย) และ บุคลากรทางด้านสุขภาพ ทั้งหมดเป็นผู้ร่วมเสวนาที่จะมาร่วมกันเติมเต็มและค้นหาคำตอบ โดยมี ดร. จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร เป็นผู้นำการเสวนาใน Session ดังกล่าว

          สรุปผลการจัดเวทีกิจกรรมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางสร้างสรรค์ “ร่วมพลังขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อคนบางพลัด” มีผู้เข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว จำนวน 150 คน (Onsite + Online) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นประเมินจากจำนวนผู้เข้าร่วมเวทีสอดคล้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละ Session มีการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน ร่วมกันตอบโจทย์ที่เป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี ในช่วงท้ายสุดของงานเสวนาในครั้งนี้ได้ข้อมูล และข้อคิดเห็นที่จำเป็นสำหรับการวางแผนการดำเนินงานของโครงการ ฯ ต่อไป

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ “IMD First Date” สู่รั้ววิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD First Date

พบเพื่อนใหม่ รูปแบบใหม่ กับครอบครัววิทยาลัยพัฒนามหานคร

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี

เข้าร่วมงาน IMD First Date 2021 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เริ่มเวลา 09.30 – 12.00 น.

ผ่านระบบ Zoom meeting [เข้าร่วมได้ที่นี่: https://nmu-ac-th.zoom.us/j/97130659676]

   นี่คือ “ก้าวแรกของเพื่อนใหม่สู่รั้วของมหาวิทยาลัย” พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย พบเพื่อนใหม่เริ่มต้นยังไงดี

ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่างชั้นปี และร่วมสนุกรับของรางวัลอีกมากมาย

…แล้วพบกัน…