Category: ข่าวกิจกรรม วพม.

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

เรา คือ พัฒนามหานคร – พัฒนามหานคร คือ เรา

     วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Acropolis ชั้น 2 อาคารนวมินทร์ 1
     วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีประดับเครื่องหมายปีกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและมอบกุุญแจเมืองแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการบริหารและจัดการเมือง Urban Administration and Management ภายในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
     • บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” โดย รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     • บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน”
โดย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     • ปัจฉิมโอวาท โดย รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
     • ปัจฉิมโอวาท “Social Responsibility with Empathy”
โดย อาจารย์ ดร.นิสากร นครเก่าประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
     • ปัจฉิมโอวาท “Humility in Learning”
โดย อาจารย์วรัญญู เสนาสุ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง
     • ปัจฉิมกถา “ขอให้ใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยด้วยความกล้าหาญ” โดยคุณวรฉัตร ธำรงวรางกุล Youtuber Chanel: “เฉียง ไปอยู่ไหนมา”
จัดโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ปัจฉิมนิเทศ 2566

“จงใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยด้วยความกล้าหาญ…แล้วเราจะคิดถึงกัน” ‘ปัจฉิม 2566’
 
     วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ร่วมรับฟังปัจฉิมกถา “ขอให้ใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยด้วยความกล้าหาญ” โดย เฉียง ไปอยู่ไหนมา และประดับปีก มอบกุญแจเมือง แก่นักศึกษาชั้นปี 4
 
     วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Acropolis ชั้น 2 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร

นวัตกรรมการบริการเขตเมืองในยุค 4.0

     ในยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคดิจิทัลที่ประสบการณ์ของผู้บริโภค/ลูกค้า และการสร้างสรรค์คุณค่า เป็นพื้นฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การบริหารที่มุ่งปรับบุคลากร กระบวนการ หรือขั้นตอนและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของธุรกิจ และอนาคตขององค์กร เพื่อช่วยสรรค์สร้างให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ที่เปิดโอกาสไปสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ การบริการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมให้กับองค์กร รวมถึงการนำพาองค์กรก้าวเข้าสู่ Digital Transformation

ร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “นวัตกรรมการบริการเขตเมืองในยุค 4.0”  โดย
     อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ
     อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการบริการเขตเมืองในยุค 4.0” โดย
     (1) อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ
          อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     (2) อาจารย์ ดร.อธิป จันทร์สุริย์
           อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
     (3) อาจารย์ ดร.จุติมา บุญมี
           วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ดำเนินรายการโดย
     อาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.00 – 17.00 น. ห้องประชุมชั้น 6
อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี
https://forms.gle/QQS2SDY3pDC2BS2A9

Town Hall Meeting

     “อยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ ให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวาย”
     “น้องนอนไม่หลับ หัวใจ มันกระสับกระส่าย”
     คนเราใช้เวลากับการนอนถึง 1 ใน 3 ของเวลาชีวิตในหนึ่งวัน แล้วการนอนอย่างไม่มีคุณภาพจะส่งผลเสียอย่างไรต่อสุขภาพ และวิถีชีวิตของคนเมือง? ติดตามได้ใน “นอนไม่หลับ” ปัญหาลับ (?) ของคนเมืองชวนพูดคุย โดย อ.นพ.ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล อายุรแพทย์ โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต หัวหน้าศูนย์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการนอนหลับธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมเสวนาพัฒนาเมือง Town Hall Meeting โดย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08:30-12:00 น. ห้อง TWP-201 อาคารทิวากรวงษ์ประวัติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ลงทะเบียนรับฟังฟรี https://shorturl.at/isGU3

Urban Safety and Security in hospitality Industry

     ในวันศุกร์ 8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณห้องโถ่ง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ ได้ร่วมงานจัดกิจกรรม โครงการ IMD Symposium 2024 ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ ” Urban Safety and Security in hospitality Industry” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงโล่เกียรติยศ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร