Category: ข่าวกิจกรรม วพม.

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ “IMD First Date” สู่รั้ววิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD First Date

พบเพื่อนใหม่ รูปแบบใหม่ กับครอบครัววิทยาลัยพัฒนามหานคร

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี

เข้าร่วมงาน IMD First Date 2021 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เริ่มเวลา 09.30 – 12.00 น.

ผ่านระบบ Zoom meeting [เข้าร่วมได้ที่นี่: https://nmu-ac-th.zoom.us/j/97130659676]

   นี่คือ “ก้าวแรกของเพื่อนใหม่สู่รั้วของมหาวิทยาลัย” พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย พบเพื่อนใหม่เริ่มต้นยังไงดี

ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่างชั้นปี และร่วมสนุกรับของรางวัลอีกมากมาย

…แล้วพบกัน… 

[รู้จักเมือง] ‘ถอดบทเรียน’ จากชุมชนเมือง สู่ ‘กลไกเชิงนโยบาย’

11 มีนาคม 2564 | โครงการการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะของคนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะ โดย วิทยาลัยพัฒนามหานคร และ สสส. ได้เริ่มปฏิบัติการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด ซึ่งใช้กระบวนการ Self-assessment เป็นเครื่องมือในการค้นหาสถานการณ์การจัดการเครือข่ายสุขภาพในกรุงเทพ โดยโจทย์สำคัญ คือ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะพื้นที่เฉพาะจึงควรมียุทธศาสตร์ แนวทาง กลไกที่สามารถเชื่อมต่อกับการบริหารงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อถอดบทเรียนจากการสร้างความร่วมมือและเตรียมพร้อมต่อยอดพัฒนาเป็น “กลไกเชิงนโยบาย”

โดยคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยพัฒนามหานคร ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผู้นำชุมชนระดับเขต เพื่อบูรณาการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยพื้นที่ เพื่อต่อยอดสู่การประยุกต์ในการเรียนการสอน [11.03.2021]

ส่องโอกาสกรุงเทพฯ กับห้องเรียนประชาธิปไตย และห้องเรียนผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

2 มีนาคม 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ชวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย เรียนรู้และทำความเข้าใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ในกิจกรรม “ใครคือ ผู้ว่า กทม. คนต่อไป” โดยให้ทดลองสวมบทบาทเป็นพรรคการเมือง สำรวจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา จัดทำนโยบาย การเลือกระดับชาติและท้องถิ่น และจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. จำลอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารเมืองผ่านกระบวนการทางการเมือง และยกห้องเรียนธุรกิจและการตลาด เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ สร้างทักษะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กว่า 100 คน [02.03.2021]

วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัด ‘ห้องเรียนจำลอง’ ‘กระตุกต่อมคิด’ ปฏิบัติการสร้างความรู้อย่างมีส่วนร่วมฉบับคนเมือง

23 กุมภาพันธ์ 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมโดยจัดห้องเรียนจำลองและนำเอาองค์ความรู้ ประสบการณ์ถ่ายทอดสู่สังคม โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้สาธารณะเสริมทักษะคนเมืองในสองฐานการเรียนรู้ คือ (1) Mask Filter PM2.5 Test เพื่อทดสอบความสามารถในการป้องกันของหน้ากากอนามัย และ (2) กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กว่า 240 คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในรุ่นที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นี้
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มีเป้าหมายจะบริการวิชาการแก่สังคมผ่านกิจกรรมกระตุกต่อมคิดและสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับคนเมือง โดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ “จิตสาธารณะ” และการเป็น “ภูมิปัญญาแห่งเมือง” [23.02.2021]