นวัตกรรมการบริการเขตเมืองในยุค 4.0

     ในยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคดิจิทัลที่ประสบการณ์ของผู้บริโภค/ลูกค้า และการสร้างสรรค์คุณค่า เป็นพื้นฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การบริหารที่มุ่งปรับบุคลากร กระบวนการ หรือขั้นตอนและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของธุรกิจ และอนาคตขององค์กร เพื่อช่วยสรรค์สร้างให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ที่เปิดโอกาสไปสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ การบริการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมให้กับองค์กร รวมถึงการนำพาองค์กรก้าวเข้าสู่ Digital Transformation

ร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “นวัตกรรมการบริการเขตเมืองในยุค 4.0”  โดย
     อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ
     อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการบริการเขตเมืองในยุค 4.0” โดย
     (1) อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ
          อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     (2) อาจารย์ ดร.อธิป จันทร์สุริย์
           อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
     (3) อาจารย์ ดร.จุติมา บุญมี
           วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ดำเนินรายการโดย
     อาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.00 – 17.00 น. ห้องประชุมชั้น 6
อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี
https://forms.gle/QQS2SDY3pDC2BS2A9