ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

เรา คือ พัฒนามหานคร – พัฒนามหานคร คือ เรา

     วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Acropolis ชั้น 2 อาคารนวมินทร์ 1
     วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีประดับเครื่องหมายปีกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและมอบกุุญแจเมืองแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการบริหารและจัดการเมือง Urban Administration and Management ภายในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
     • บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” โดย รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     • บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน”
โดย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     • ปัจฉิมโอวาท โดย รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
     • ปัจฉิมโอวาท “Social Responsibility with Empathy”
โดย อาจารย์ ดร.นิสากร นครเก่าประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
     • ปัจฉิมโอวาท “Humility in Learning”
โดย อาจารย์วรัญญู เสนาสุ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง
     • ปัจฉิมกถา “ขอให้ใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยด้วยความกล้าหาญ” โดยคุณวรฉัตร ธำรงวรางกุล Youtuber Chanel: “เฉียง ไปอยู่ไหนมา”
จัดโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต