“จงใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยด้วยความกล้าหาญ…แล้วเราจะคิดถึงกัน” ‘ปัจฉิม 2566’
 
     วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ร่วมรับฟังปัจฉิมกถา “ขอให้ใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยด้วยความกล้าหาญ” โดย เฉียง ไปอยู่ไหนมา และประดับปีก มอบกุญแจเมือง แก่นักศึกษาชั้นปี 4
 
     วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Acropolis ชั้น 2 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร