Month: May 2024

เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน

     เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) “สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน” (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) จำนวนรับสมัคร : 30 คน
🔔 อ่านประกาศฉบับเต็ม :
https://shorturl.asia/zOj7i
📋 สมัคร Online ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. 67
Link สมัคร : https://forms.gle/57bCgunwSpUobR2J9
💻 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
https://shorturl.asia/wQzbm
📞 Tel : 02 164 2636
📨 Email: imd@nmu.ac.th
📨 Email: kritsana.ted@nmu.ac.th
คุณกฤษณะ เทศแจ่ม
(นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

เรา คือ พัฒนามหานคร – พัฒนามหานคร คือ เรา

     วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Acropolis ชั้น 2 อาคารนวมินทร์ 1
     วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีประดับเครื่องหมายปีกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและมอบกุุญแจเมืองแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการบริหารและจัดการเมือง Urban Administration and Management ภายในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
     • บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” โดย รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     • บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน”
โดย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     • ปัจฉิมโอวาท โดย รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
     • ปัจฉิมโอวาท “Social Responsibility with Empathy”
โดย อาจารย์ ดร.นิสากร นครเก่าประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
     • ปัจฉิมโอวาท “Humility in Learning”
โดย อาจารย์วรัญญู เสนาสุ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง
     • ปัจฉิมกถา “ขอให้ใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยด้วยความกล้าหาญ” โดยคุณวรฉัตร ธำรงวรางกุล Youtuber Chanel: “เฉียง ไปอยู่ไหนมา”
จัดโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

IMD Byenoir 2024

     ขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพัฒนามหานครที่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริการในธุรกิจการบิน และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง จัดโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร

โครงการวิจัยการจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา ถนนสังคโลก

     หลักสูตร วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ Bangkok city lab ดำเนินโครงการวิจัยการจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา ถนนสังคโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งสนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
     มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะการจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์สำหรับอาหารริมบาทวิถีที่ดี ถอดบทเรียนด้วยการสังเคราะห์ต้นแบบด้านการจัดการพื้นที่สำหรับอาหารริมบาทวิถีในซอยสังคโลก เขตดุสิต และเผยแพร่องค์ความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดการพื้นที่สำหรับอาหารริมบาทวิถีผ่านการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง กทม. ด้วยการทดลองปรับปรุงหลักสูตรที่เหมาะสม
     โดยทางคณะทำงาน นำโดย อ.ดร.เกริดา โคตรชารี และอาจารย์จากหลักสูตร วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ร่วมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ผู้อำนวยการ Bangkok city lab ได้เข้าหารือกับ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าข้าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ในการขอความร่วมมือเพื่อการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์: หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเส้นเลือดฝอย ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 13-14 และ 24 มิถุนายน 2567
     การอบรมเชิงปฎิบัติการนี้จะมุ่งเน้นการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทดลองวิเคราะห์และออกแบบพื้นที่ Street food เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการใช้พื้นที่ปฏิบัติงานจริงมาทดลองเป็นโจทย์ในการพัฒนา
โปรดรอติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ จะเป็นอย่างไรได้ที่เพจนี้ครับ Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University

เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567

     ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง (M.Sc. in Urban Development and Management) ได้รับการปรับปรุงสาระหลักสูตรเพื่อการสร้างนักปฏิบัติการเมืองและนักวิจัยเมือง (urban practitioners and urban researchers) ที่มีทักษะการแก้ไขปัญหาเมืองและการสร้างสรรค์เมืองให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย
     🟢คุณปริญญา ยมะสมิต อดีตผู้ว่าการประปานครหลวง
     🟢ผศ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหิดล
     🟢คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ Media & Event บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
รับสมัคร 20 พ.ค. 2567 – 26 มิ.ย. 67

https://imd.nmu.ac.th/admission-graduate