Month: March 2024

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง และบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567 วันที่ 27 มีนาคม 2567
ด้วยความภาคภูมิใจ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กิจกรรมทัศนศึกษา นวัตกรรมการบริการ

     กิจกรรมทัศนศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ ✈️ วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ณ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก

     โดยได้รับฟังการบรรยายโดย อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา ในหัวข้อ
     – ข้อมูลการทำงานในโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
     – ความรู้เกี่ยวกับ Safety Management System และ Aviation Security Awareness
     – กิจกรรมสันทนาการการทำงานเป็นทีม, กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ – รุ่นน้อง
เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การทำงานในอนาคตแก่นักศึกษา หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ

ศึกษาการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองเพื่อการพัฒนาสุขภาวะคนเมือง

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง พา นศ. ลงพื้นที่คลองเปรมประชากร ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน นำโดยนายสุริยะบุศร์ สดแสงจันทร์ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และคณะกรรมการการสหกรณ์ชุมชน ศึกษากระบวนการขับเคลื่อนงาน การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด

IMD X National Geographic Thailand

  IMD X National Geographic Thailand
     Repost: การพัฒนาเมือง เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ เพราะความเป็นเมืองมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สร้างนวัตกรรม ถึงเช่นนั้นคำถามที่ท้าทายสำหรับการพัฒนาเมืองทุกแห่งในโลกคือการที่เราจะทำอย่างไร ให้การออกแบบและพัฒนาเมืองมีความยั่งยืน ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและสามารถมีส่วนร่วมกับเมืองได้อย่างกว้างขวางที่สุด
     ใครสนใจเรื่องพัฒนาเมือง ในปี 67 นี้ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยน้องใหม่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

อ่านต่อที่ https://ngthai.com/…/nmu_urban-development-and-management/
ขอบคุณ National Geographic Thailand

Town Hall Meeting

     “อยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ ให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวาย”
     “น้องนอนไม่หลับ หัวใจ มันกระสับกระส่าย”
     คนเราใช้เวลากับการนอนถึง 1 ใน 3 ของเวลาชีวิตในหนึ่งวัน แล้วการนอนอย่างไม่มีคุณภาพจะส่งผลเสียอย่างไรต่อสุขภาพ และวิถีชีวิตของคนเมือง? ติดตามได้ใน “นอนไม่หลับ” ปัญหาลับ (?) ของคนเมืองชวนพูดคุย โดย อ.นพ.ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล อายุรแพทย์ โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต หัวหน้าศูนย์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการนอนหลับธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมเสวนาพัฒนาเมือง Town Hall Meeting โดย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08:30-12:00 น. ห้อง TWP-201 อาคารทิวากรวงษ์ประวัติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ลงทะเบียนรับฟังฟรี https://shorturl.at/isGU3