IMD X National Geographic Thailand
     Repost: การพัฒนาเมือง เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ เพราะความเป็นเมืองมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สร้างนวัตกรรม ถึงเช่นนั้นคำถามที่ท้าทายสำหรับการพัฒนาเมืองทุกแห่งในโลกคือการที่เราจะทำอย่างไร ให้การออกแบบและพัฒนาเมืองมีความยั่งยืน ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและสามารถมีส่วนร่วมกับเมืองได้อย่างกว้างขวางที่สุด
     ใครสนใจเรื่องพัฒนาเมือง ในปี 67 นี้ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยน้องใหม่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

อ่านต่อที่ https://ngthai.com/…/nmu_urban-development-and-management/
ขอบคุณ National Geographic Thailand