Category: ข่าวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

[บรรยายพิเศษ] ‘เปลี่ยน’ การทำความเข้าใจมหานครในมิติที่หลากหลาย

28 มีนาคม 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ในรายวิชา ประเด็นร่วมสมัยในนโยบายเมืองและการจัดการเมือง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ภาวิณี ช่วยประคอง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ “ข้อมูล การใช้ข้อมูล และการจัดทำงบประมาณ: การวิจัยแบบผสมเพื่อการบริหารเมือง” เพื่อช่วยกำกับทิศทางการทำวิจัยและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเมือง

และในอีกหัวข้อการบรรยาย คือ “ประวัติศาสตร์ชุมชนและเมือง” โดย อาจารย์เกษรา ศรีนาคา นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการอธิบายแนวทางการศึกษาและการใช้หลักฐานเพื่อการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ทำความเข้าใจเมืองและมหานครในมิติทางประวัติศาสตร์ [28.03.2021]

[บรรยายพิเศษ] นโยบายและแผนของกรุงเทพฯ ‘สู่การปฏิบัติจริง’

7 มีนาคม 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ในรายวิชา ประเด็นร่วมสมัยในนโยบายเมืองและการจัดการเมือง ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณณัฐสุดา รัชตวโรทัย และคุณปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร มาถ่ายทอดประสบการณ์ในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเห็นภาพการทำงานของมหานครที่สลับซับซ้อน หลากมิติทั้งงานเชิงประเด็น Function และงานเชิงพื้นที่ รวมถึงการนำเอาประเด็นเชิงนโยบายลงสู่การปฏิบัติจริงของเมืองและมหานคร [07.03.2021]