Category: ข่าวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ไฟล์ : ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศ วิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนา มหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและ จัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้

ไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ตามคำสั่งวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และวิทยาลัยพัฒนามหานครได้ดำเนินการจัดสอบออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น วิทยาลัยพัฒนามหานคร จึงประกาศผลการสอบดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ไฟล์ ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ด้วย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช ว่าด้วย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร หาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคกาศึกษาที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ไฟล์ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2565 ลงนามแล้ว

ปริญญาโทเปิดรับสมัครแล้ว

ปริญญาโท เปิดรับสมัครแล้ว

เรียนบริหารเมืองที่ไหนดี ?
มาเรียนที่ IMD กับพวกเรามั้ย
.
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง
เพราะสาขานี้ รู้ลึก รู้จริง เรื่องของเมือง เพื่อพัฒนาเมืองของเรา
ถ้าใครสนใจการพัฒนาเมือง ห้ามพลาด !!
.
ตัวอย่างวิชาเรียน
– การวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง
– นโยบายสาธารณะ องค์กร และกฏหมายในการพัฒนาและบริหารเมือง
– ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาเมืองและจัดการเมือง
– ห้องวิจัย
และวิชาเลือกเพื่อพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ
– การวางผังและออกแบบเพื่อรอบรับความเปลี่ยนแปลงของเมือง
– พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเมือง
– ความสามารถในการแข่งขันของเมือง
– นโยบายและการปกครองเมือง
– การขนส่งในเมืองและการจัดการโลจิสติกส์
.
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัคร
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 021642636 คุณพิไลวรรณ พุ่มขจร
 .