Category: ข่าวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

การผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

[บริหารจัดการเมืองxบริหารจัดการน้ำ]

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร โดยสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์เรื่อง “การผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค” ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การบริหารจัดการน้ำ โดยมี อาจารย์ ดร. เจษฎานันท์ เวียงนนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
     การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์นี้เป็นกิจกรรมสำคัญของการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งกิจการประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเมืองและมหานคร

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#บริหารจัดการเมือง #วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD 

‘อ่าน’ ความทรงจำเมืองxบริหารจัดการเมือง

[ 'อ่าน' ความทรงจำเมืองxบริหารจัดการเมือง]

     สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดกิจกรรมสำรวจเมืองและเรียนรู้วิถีชีวิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมอ่านความทรงจำเมืองกับแผนที่โบราณ 4 สมัย ได้แก่ แผนที่ พ.ศ. 2430 พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2475 และ พ.ศ. 2484 โดยมี อาจารย์พิเชฐ ธิถา ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์เกษรา ศรีนาคา นักประวัติศาสตร์ อาจารย์พิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษสำรวจเมือง

     การศึกษาเมืองผ่านแผนที่โบราณ เป็นกิจกรรมสำคัญของรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง เพื่อเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของอาคาร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์มหานคร เช่น อาคารพาณิชย์และตึกแถวที่คุ้นชินต่างปลูกสร้างอยู่บนที่ตั้งของแนวกำแพงพระนครในอดีต ป้อมปราการบางส่วนของกรุงเทพฯ ได้ถูกเปลี่ยนเป็นอาคารหน่วยงานต่าง ๆ และกลายสวนสาธารณะ แม้กระทั่งถนนที่คดโค้งบางช่วง เคยเป็นคูและคลองสำหรับการสัญจรของคนในอดีต ซึ่งหากเราใช้ชุดแผนที่ปัจจุบันเพียงฉบับเดียวอาจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมือง

 

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD #ประวัติศาสตร์เมืองและมหานคร
#ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง #การบริหารจัดการเมือง

Student Photo Award

"ประกาศรางวัลภาพถ่ายนักศึกษา"

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทัศนศึกษา
1.โครงการ The Forestias เขตบางนา
2.TCDC Bangkok เขตบางรัก
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ในหัวข้อ Photo Creative Wellbeing: Diversity in Design
ให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลข้างต้นติดต่อเข้ารับรางวัลได้ที่ห้อง 303 ฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

รางวัลชนะเลิศ 2000 บาท
นายแววปราชญ์ ยุทธเสรี รหัสนักศึกษา 6403102015
นักศึกษาป.ตรี สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

“ได้เห็นคนที่มีความสุขจากการได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติที่มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันกับสัตว์ และต้นไม้ได้ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ได้เห็นความเป็นจริงที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เพื่อให้มนุษย์สุขภาพดี และไม่ทำลายโลกที่ควรเป็นของรุ่นลูกรุ่นหลานได้อยู่ต่อไป จากนี้เราควรอยู่ร่วมกันให้ได้ ไม่ควรให้ป่าอยู่นอกเมืองแต่ควรให้ป่าอยู่ในเมืองและอยู่ในใจเราต่อจากนี้”

 

รางวัลชมเชย 1000 บาท
นางสาวพรสุดา โมคศิริ รหัสนักศึกษา 6403102008
นักศึกษาป.ตรี สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

“ภาพนี้เป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีและมีความหลากหลายในการออกแบบ โดยในภาพนี้มีการนำวัสดุที่มาจากธรรมชาติมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสรรค์สร้างนั้นมาเพิ่มมูลค่า ซึ่งถือได้ว่าเป็นการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก”

 

รางวัลชมเชย 1000 บาท
นายเกรียงไกร พิลภักดิ์ รหัสนักศึกษา 6403102003
นักศึกษาป.ตรี สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

“ขอตั้งชื่อรูปภาพนี้ว่า Cafe The Forestian ธรรมชาติที่สุดแสนกลมกลืน ผสมผสานกับแสงไฟที่สะท้อนลงกับใบไม้สีเขียวที่สุดแสนจะสบายตา ความหรูหราที่เรียบง่ายในสไตล์ Natural Cafe เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดื่มด่ำกับธรรมชาติ☘️”

 

รางวัลชมเชย 1000 บาท
นางสาวกัญฐิมา โมฮำหมัดสะมัน รหัสนักศึกษา 6403102001
นักศึกษาป.ตรี สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

“การออกแบบที่ทันสมัย หรูหรา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แต่ก็ยังนึกถึงสิ่งแวดล้อมว่ามันสำคัญกับมนุษย์เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้ต้องควบคู่กันไป ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน”

 

รางวัลชมเชย 1000 บาท

ว่าที่ร้อยตรีธีระ ประไพศรี รหัสนักศึกษา 6503201002
นักศึกษาป.โท สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง 

การเลือกอยู่อาศัยหรือเลือกชื้อบ้านหลังหนึ่ง เราไม่ควรคิดถึงแค่ พื้นที่ใช้สอย ความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน แต่ที่นี้ได้ให้อะไรหลาย ๆ อย่าง ที่เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ป่า และผู้อยู่อาศัย ที่เราใช้ชีวิตร่วมกัน ช่วยกันสร้างป่าในกรุงเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ไฟล์ : ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศ วิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนา มหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและ จัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้

ไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565