“อยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ ให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวาย”
     “น้องนอนไม่หลับ หัวใจ มันกระสับกระส่าย”
     คนเราใช้เวลากับการนอนถึง 1 ใน 3 ของเวลาชีวิตในหนึ่งวัน แล้วการนอนอย่างไม่มีคุณภาพจะส่งผลเสียอย่างไรต่อสุขภาพ และวิถีชีวิตของคนเมือง? ติดตามได้ใน “นอนไม่หลับ” ปัญหาลับ (?) ของคนเมืองชวนพูดคุย โดย อ.นพ.ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล อายุรแพทย์ โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต หัวหน้าศูนย์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการนอนหลับธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมเสวนาพัฒนาเมือง Town Hall Meeting โดย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08:30-12:00 น. ห้อง TWP-201 อาคารทิวากรวงษ์ประวัติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ลงทะเบียนรับฟังฟรี https://shorturl.at/isGU3