ศึกษาการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองเพื่อการพัฒนาสุขภาวะคนเมือง

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง พา นศ. ลงพื้นที่คลองเปรมประชากร ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน นำโดยนายสุริยะบุศร์ สดแสงจันทร์ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และคณะกรรมการการสหกรณ์ชุมชน ศึกษากระบวนการขับเคลื่อนงาน การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด