ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง และบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567 วันที่ 27 มีนาคม 2567
ด้วยความภาคภูมิใจ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช