Month: November 2022

การบริหารจัดการองค์การภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมระดับโลกเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

     สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการองค์การภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมระดับโลกเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก อ.พิชญา วิทูรกิจจา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากร
     โดยการบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “การจัดการภาครัฐและเอกชน” ของสาขาบริหารจัดการเมือง โดยเน้นทำความเข้าใจกระบวนการนำแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมระดับโลกอย่างเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติมาปฏิบัติเป็นแนวทางนโยบายในการบริหารจัดการองค์การทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาองค์การให้มีความยั่งยืนสามารถปรับตัวได้ทันตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคำนึงถึงหลักแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#บริหารจัดการเมือง #วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD 

การผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

[บริหารจัดการเมืองxบริหารจัดการน้ำ]

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร โดยสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์เรื่อง “การผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค” ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การบริหารจัดการน้ำ โดยมี อาจารย์ ดร. เจษฎานันท์ เวียงนนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
     การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์นี้เป็นกิจกรรมสำคัญของการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งกิจการประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเมืองและมหานคร

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#บริหารจัดการเมือง #วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD 

ลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2565

[ลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2565]

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2565
ผ่านช่องทาง https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp

 • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
    13 ธันวาคม 2565 – 20 มกราคม 2566
 • แผนการศึกษาหลักสูตร
    1. (ศศ.บ.) การบริการธุรกิจการบิน
    2. (ศศ.บ.) การบริหารจัดการเมือง
  https://imd.nmu.ac.th/undergraduate-student-th/
 • สำหรับนักศึกษาที่ต้องลงรายวิชาเลือกเสรี
    ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 สามารถดูรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่ https://bit.ly/3Usmj0L

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD 

ประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD 

ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

"บริหารจัดการเมืองxรัฐประศาสนศาสตร์"

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ในรอบสำคัญก่อนนำเสนอร่างหลักสูตรที่ปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และเตรียมขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปิดการเรียนการสอน

     โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมรัฐประศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย – PAAT เป็นประธานคณะกรรมการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร รวมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้

     โดยในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยพัฒนามหานคร โดยตั้งใจจะมุ่งสร้างนักบริหารและจัดการเมืองที่มีความรอบรู้ทางด้านการบริหารจัดการเมืองและกิจการสาธารณะ มุ่งทำความเข้าใจปรากฎการณ์ทางสังคมแบบองค์รวม ด้วยการบูรณาการวิทยาการจากศาสตร์ต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยคาดว่าจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2566

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD