การผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

[บริหารจัดการเมืองxบริหารจัดการน้ำ]

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร โดยสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์เรื่อง “การผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค” ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การบริหารจัดการน้ำ โดยมี อาจารย์ ดร. เจษฎานันท์ เวียงนนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
     การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์นี้เป็นกิจกรรมสำคัญของการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งกิจการประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเมืองและมหานคร

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#บริหารจัดการเมือง #วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD