ลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2565

[ลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2565]

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2565
ผ่านช่องทาง https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp

 • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
    13 ธันวาคม 2565 – 20 มกราคม 2566
 • แผนการศึกษาหลักสูตร
    1. (ศศ.บ.) การบริการธุรกิจการบิน
    2. (ศศ.บ.) การบริหารจัดการเมือง
  https://imd.nmu.ac.th/undergraduate-student-th/
 • สำหรับนักศึกษาที่ต้องลงรายวิชาเลือกเสรี
    ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 สามารถดูรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่ https://bit.ly/3Usmj0L

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD