ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

"บริหารจัดการเมืองxรัฐประศาสนศาสตร์"

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ในรอบสำคัญก่อนนำเสนอร่างหลักสูตรที่ปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และเตรียมขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปิดการเรียนการสอน

     โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมรัฐประศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย – PAAT เป็นประธานคณะกรรมการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร รวมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้

     โดยในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยพัฒนามหานคร โดยตั้งใจจะมุ่งสร้างนักบริหารและจัดการเมืองที่มีความรอบรู้ทางด้านการบริหารจัดการเมืองและกิจการสาธารณะ มุ่งทำความเข้าใจปรากฎการณ์ทางสังคมแบบองค์รวม ด้วยการบูรณาการวิทยาการจากศาสตร์ต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยคาดว่าจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2566

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD