การบริหารจัดการองค์การภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมระดับโลกเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

     สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการองค์การภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมระดับโลกเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก อ.พิชญา วิทูรกิจจา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากร
     โดยการบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “การจัดการภาครัฐและเอกชน” ของสาขาบริหารจัดการเมือง โดยเน้นทำความเข้าใจกระบวนการนำแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมระดับโลกอย่างเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติมาปฏิบัติเป็นแนวทางนโยบายในการบริหารจัดการองค์การทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาองค์การให้มีความยั่งยืนสามารถปรับตัวได้ทันตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคำนึงถึงหลักแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#บริหารจัดการเมือง #วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD