Month: February 2021

วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัด ‘ห้องเรียนจำลอง’ ‘กระตุกต่อมคิด’ ปฏิบัติการสร้างความรู้อย่างมีส่วนร่วมฉบับคนเมือง

23 กุมภาพันธ์ 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมโดยจัดห้องเรียนจำลองและนำเอาองค์ความรู้ ประสบการณ์ถ่ายทอดสู่สังคม โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้สาธารณะเสริมทักษะคนเมืองในสองฐานการเรียนรู้ คือ (1) Mask Filter PM2.5 Test เพื่อทดสอบความสามารถในการป้องกันของหน้ากากอนามัย และ (2) กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กว่า 240 คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในรุ่นที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นี้
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มีเป้าหมายจะบริการวิชาการแก่สังคมผ่านกิจกรรมกระตุกต่อมคิดและสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับคนเมือง โดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ “จิตสาธารณะ” และการเป็น “ภูมิปัญญาแห่งเมือง” [23.02.2021]

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาและจัดการเมือง

[บรรยายพิเศษ] ‘มองเมือง’ ผ่านมานุษยวิทยาและสิทธิมนุษยชน

21 กุมภาพันธ์ 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ในรายวิชา ประเด็นร่วมสมัยในนโยบายเมืองและการจัดการเมือง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณบดินทร์ สายแสง สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะพล วัฒนวันยู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณศิววงศ์ สุขทวี นักวิชาการอิสระ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการถอดบทเรียน เพื่อทำความเข้าใจปรากฎการณ์ของสังคมเมืองผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยาและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความรู้ บทเรียนสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง สกัดความรู้ฝังลึกในตัวคน นำมาซึ่งการปรับวิธีคิดและวิธีการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น [21.02.2021]

ขอเชิญ นศ. ประเมินความพึงพอใจรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ได้ทำการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในทุกรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2563 โดยสามารถประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตาม QR Code ที่อยู่ด้านล่างนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1

https://forms.gle/TFwWqEWPwyzK7huRA

3020104 เวชศาสตร์การบินเบื้องต้น

https://forms.gle/q23BL34RrdgqNHsN8

3021105 การจัดการทรัพยากรการบิน

https://forms.gle/HqSYqgesBis6HeQy7

3021106 ระบบการจัดการความปลอดภัยการบิน

https://forms.gle/cDs7cLoE4nRKpwmB7

3020107 การป้องกันความปลอดภัยด้านการบิน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง ชั้นปีที่ 1

https://forms.gle/VxNQVW64xh3xhibD9

3030102 การเมืองการปกครองของไทย

https://forms.gle/2aBrUozme2qzcRwG6

3030103 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://forms.gle/Xjh4T7CJ9eRxVtHz6

3030104 การปกครองท้องถิ่นของไทย

https://forms.gle/ahbjuk5rpNFhoYoAA

3030105 นโยบายสาธารณะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 2

https://forms.gle/zRwxuLQX2yJND1cf8

3021205 ครัวการบิน

https://forms.gle/ejYDbEm7TqNn9E1MA

3021206 ปฏิบัติการครัวการบิน

https://forms.gle/yeWGXjWavTpxtvd66

3021207 การบริการภาคพื้น 1

https://forms.gle/2p6s6xEuVJkrfuSd6

3021208 ปฏิบัติการการบริการภาคพื้น 1

https://forms.gle/c8Zx1RQtuDQX5mcz8

3022301 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการบิน

https://forms.gle/oMCFWEQVNABhat6u6

3022302 ปฏิบัติภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการบิน