[บรรยายพิเศษ] ‘มองเมือง’ ผ่านมานุษยวิทยาและสิทธิมนุษยชน

21 กุมภาพันธ์ 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ในรายวิชา ประเด็นร่วมสมัยในนโยบายเมืองและการจัดการเมือง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณบดินทร์ สายแสง สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะพล วัฒนวันยู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณศิววงศ์ สุขทวี นักวิชาการอิสระ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการถอดบทเรียน เพื่อทำความเข้าใจปรากฎการณ์ของสังคมเมืองผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยาและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความรู้ บทเรียนสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง สกัดความรู้ฝังลึกในตัวคน นำมาซึ่งการปรับวิธีคิดและวิธีการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น [21.02.2021]