ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาและจัดการเมือง