วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัด ‘ห้องเรียนจำลอง’ ‘กระตุกต่อมคิด’ ปฏิบัติการสร้างความรู้อย่างมีส่วนร่วมฉบับคนเมือง

23 กุมภาพันธ์ 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมโดยจัดห้องเรียนจำลองและนำเอาองค์ความรู้ ประสบการณ์ถ่ายทอดสู่สังคม โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้สาธารณะเสริมทักษะคนเมืองในสองฐานการเรียนรู้ คือ (1) Mask Filter PM2.5 Test เพื่อทดสอบความสามารถในการป้องกันของหน้ากากอนามัย และ (2) กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กว่า 240 คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในรุ่นที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นี้
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มีเป้าหมายจะบริการวิชาการแก่สังคมผ่านกิจกรรมกระตุกต่อมคิดและสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับคนเมือง โดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ “จิตสาธารณะ” และการเป็น “ภูมิปัญญาแห่งเมือง” [23.02.2021]