ขอเชิญ นศ. ประเมินความพึงพอใจรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ได้ทำการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในทุกรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2563 โดยสามารถประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตาม QR Code ที่อยู่ด้านล่างนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1

https://forms.gle/TFwWqEWPwyzK7huRA

3020104 เวชศาสตร์การบินเบื้องต้น

https://forms.gle/q23BL34RrdgqNHsN8

3021105 การจัดการทรัพยากรการบิน

https://forms.gle/HqSYqgesBis6HeQy7

3021106 ระบบการจัดการความปลอดภัยการบิน

https://forms.gle/cDs7cLoE4nRKpwmB7

3020107 การป้องกันความปลอดภัยด้านการบิน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง ชั้นปีที่ 1

https://forms.gle/VxNQVW64xh3xhibD9

3030102 การเมืองการปกครองของไทย

https://forms.gle/2aBrUozme2qzcRwG6

3030103 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://forms.gle/Xjh4T7CJ9eRxVtHz6

3030104 การปกครองท้องถิ่นของไทย

https://forms.gle/ahbjuk5rpNFhoYoAA

3030105 นโยบายสาธารณะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 2

https://forms.gle/zRwxuLQX2yJND1cf8

3021205 ครัวการบิน

https://forms.gle/ejYDbEm7TqNn9E1MA

3021206 ปฏิบัติการครัวการบิน

https://forms.gle/yeWGXjWavTpxtvd66

3021207 การบริการภาคพื้น 1

https://forms.gle/2p6s6xEuVJkrfuSd6

3021208 ปฏิบัติการการบริการภาคพื้น 1

https://forms.gle/c8Zx1RQtuDQX5mcz8

3022301 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการบิน

https://forms.gle/oMCFWEQVNABhat6u6

3022302 ปฏิบัติภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการบิน