Month: January 2022

กิจกรรม “แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน”

กิจกรรม “แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน”

“Leadership is an action, not a position.” Cr.Donald MaCannon
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รศ.ดร.นันทสารี สุขโต (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) และคณะทำงานโครงการฯ
ร่วมกับกลุ่มตัวแทนเครือข่ายสุขภาวะชุมชนบางพลัด
จัดทำกิจกรรม “แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน”
วิทยากรโดย อาจารย์ชนะ กล่ำทรัพย์ (นักจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์)
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำในการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนแก่ผู้คนที่อยู่อาศัยในย่านเขตบางพลัด
และกิจกรรมในครั้งนี้ แอดมินก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพรอยยิ้ม และบรรยายกาศมาฝากทุก ๆ คนครับ

การศึกษาดูงาน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การศึกษาดูงาน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

คนสวยโพธาราม แหล่งฟาร์มสุกร
หนังใหญ่วัดขนอน ที่นอนล้ำเลิศ
ถิ่นกำเนิดโคนม ชมค้างคาวร้อยล้าน
 
หากจะกล่าวถึงท้องถิ่นที่น่าสนใจและอยู่ไม่ไกลจาก กทม.มากนัก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี คงจะเป็นสถานที่ที่คุ้นหูใครหลาย ๆ คน “การศึกษาดูงาน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของคนชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.นันทสารี สุขโต (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) และคณะทำงานโครงการ ฯ ได้นำกลุ่มตัวแทนเครือข่ายสุขภาวะชุมชนบางพลัด เข้าศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีสุขภาวะแก่เครือข่ายสุขภาวะชุมชนบางพลัด โดยมีสถานที่น่าสนใจ เช่น
1.วัดคงคาราม
2.วัดไทรอารีย์
3.ตลาดเก่าโพธาราม
รวมถึงได้รับความรู้จากการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการโพธารามสู่เมืองมรดกจังหวัด”
โดยคุณอภิชาติ ศิริอุดมเศษฐ เพื่อไม่ให้พลาดบรรยากาศที่น่าสนใจ
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มีภาพบรรยายกาศมาฝากทุก ๆ คนครับ

ภาพกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนสุขภาวะคนบางพลัด”

ภาพกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนสุขภาวะคนบางพลัด"

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทางโครงการวิจัยฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนสุขภาวะคนบางพลัด ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย บุคลากรสำนักงานเขตบางพลัด,บุคลากรศูนย์สาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบัตร และภาคประชาสังคมกว่า 70 คน เปิดงานโดย รศ.ดร.นันทสารี สุขโต นำเสนอโครงการวิจัยฯ ภาพรวมจากนั้นมีการนำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินการรวมถึงข้อค้นพบจากการดำเนินการที่ผ่านมาทั้งหมด มีการบรรยายประเด็น “บทบาทของศูนย์บริการสาธารณสุข กับการขับเคลื่อนสุขภาวะคนบางพลัด” โดย นายแพทย์โชคชัย งามทรายทอง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ปิดท้ายด้วย ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ที่ปรึกษาโครงการฯ และทีมผู้วิจัยมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนบางพลัดร่วมกันระหว่างภาครัฐและเครือข่าย

กิจกรรมเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนชุมชนบางพลัด

กิจกรรมเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนชุมชนบางพลัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ห้อง 503 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 
จากการจัดกิจกรรมเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนชุมชนบางพลัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากตัวแทนชุมชน 4 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนวัดคฤหบดี
2. ชุมชนจรัญ ฯ 66/1
3. ชุมชนวัดเทพากร
4. ชุมชนจรัญ ฯ 72
โดยมีประเด็นการเรียนรู้ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากวิทยากร คุณวรรธนสกล รักปทุม (ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน จ.ปทุมธานี) ได้แก่
1. แนวคิดการปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน ชุมชนบางพลัด
2. การวิเคราะห์ต้นทุนชุมชนเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบางพลัดซึ่งในช่วงท้ายของเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ มีการทำกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อเริ่มต้นชุมชนจัดการท่องเที่ยวโดย ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร (ที่ปรึกษาโครงการ)
 
ทั้งนี้ตัวแทนชุมชนได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานจากการระดมความคิด ภายในกลุ่มตัวแทนชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการท่องเที่ยว รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนเบื้องต้นเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวต่อไปในอนาคต