ภาพกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนสุขภาวะคนบางพลัด”

ภาพกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนสุขภาวะคนบางพลัด"

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทางโครงการวิจัยฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนสุขภาวะคนบางพลัด ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย บุคลากรสำนักงานเขตบางพลัด,บุคลากรศูนย์สาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบัตร และภาคประชาสังคมกว่า 70 คน เปิดงานโดย รศ.ดร.นันทสารี สุขโต นำเสนอโครงการวิจัยฯ ภาพรวมจากนั้นมีการนำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินการรวมถึงข้อค้นพบจากการดำเนินการที่ผ่านมาทั้งหมด มีการบรรยายประเด็น “บทบาทของศูนย์บริการสาธารณสุข กับการขับเคลื่อนสุขภาวะคนบางพลัด” โดย นายแพทย์โชคชัย งามทรายทอง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ปิดท้ายด้วย ดร.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ที่ปรึกษาโครงการฯ และทีมผู้วิจัยมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนบางพลัดร่วมกันระหว่างภาครัฐและเครือข่าย