เส้นทางสุขภาวะ คนบางพลัด

“เส้นทางสุขภาวะ คนบางพลัด”

     เรื่องเล่าเชิงวิชาการ โครงการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะ ของคนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

     ชุมชนเมืองพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การวางแผนยังไม่เพียงพอและทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ความต้องการและเข้าถึงทรัพยากร รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงสภาวะโรคระบาดที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพด้วย

     กรุงเทพมหานครในมุมของความเป็นเอกนคร เมืองหลวงที่เป็นศูนย์รวมของความเจริญ การอาศัยอยู่ของผู้คนเกาะเกี่ยวกันด้วยประชากรหลากหลายกลุ่ม ในมิติของสุขภาพมีการบริหารจัดการการทำงานของเครือข่ายสุขภาพทั้งกลไกภาครัฐและภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ ให้เชื่อมต่อกับชุมชนและเครือข่ายสุขภาพที่สอดคล้องกับการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
อ่าน E – book คลิกที่นี้

“จุดเริ่มต้นแห่งภาคี บางพลัด”

    การพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะ ของคนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะ

“ภาคีชุดขาวของชาวบางพลัด”

     ภาคีชุดขาวของชาวบางพลัด ภาคีสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อน และพัฒนาผู้คนในเขตบางพลัด เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสุขภาวะร่วมกับคณะผู้จัดทำโครงการ

“ศูนย์กลางแห่งบางพลัด”

     สำนักงานเขตบางพลัด คือ 1 ภาคส่วนที่สำคัญสำหรับโครงการ

“จากศิลปะ..สู่..สุขภาวะชุมชน”

     ชุมชนวัดเทพากร เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โขนเด็ก” คือผลงานชิ้นสำคัญที่ไม่เพียงแค่โชว์ความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังแฝงไปด้วยพลังขับเคลื่อนชุมชนที่มุ่งไปสู่ “สุขภาวะ” ที่ยั่งยืน

“ผู้นำชุมชน…”

     บ่อยครั้งที่การขับเคลื่อนองคาพยพแห่งชีวิตเปรียบเสมือนการเข็นครกขนภูเขา จนความเมื่อยล้าถูกส่งต่อไปถึงเสาหลักแห่งชุมชน ผู้ซึ่งหยัดยืนเพื่อขับเคลื่อน และพัฒนาชุมชนในทุก ๆ วัน

“เครือข่ายใยเหล็ก”

     อสส.| อปพร. คือหนึ่งในชื่อเครือข่ายที่พวกเราคุ้นหูกันมานาน ด้วยมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาความมีสุขภาวะ (อยู่ ดี มี สุข) ของคนในชุมชน

“จุดเริ่มต้นแห่งภาคี บางพลัด”

    การพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะ ของคนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะ

“ภาคีชุดขาวของชาวบางพลัด”

     ภาคีชุดขาวของชาวบางพลัด ภาคีสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อน และพัฒนาผู้คนในเขตบางพลัด เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสุขภาวะร่วมกับคณะผู้จัดทำโครงการ

“ศูนย์กลางแห่งบางพลัด”

     สำนักงานเขตบางพลัด คือ 1 ภาคส่วนที่สำคัญสำหรับโครงการ

“จากศิลปะ..สู่..สุขภาวะชุมชน”

     ชุมชนวัดเทพากร เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โขนเด็ก” คือผลงานชิ้นสำคัญที่ไม่เพียงแค่โชว์ความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังแฝงไปด้วยพลังขับเคลื่อนชุมชนที่มุ่งไปสู่ “สุขภาวะ” ที่ยั่งยืน

“ผู้นำชุมชน…”

     บ่อยครั้งที่การขับเคลื่อนองคาพยพแห่งชีวิตเปรียบเสมือนการเข็นครกขนภูเขา จนความเมื่อยล้าถูกส่งต่อไปถึงเสาหลักแห่งชุมชน ผู้ซึ่งหยัดยืนเพื่อขับเคลื่อน และพัฒนาชุมชนในทุก ๆ วัน

“เครือข่ายใยเหล็ก”

     อสส.| อปพร. คือหนึ่งในชื่อเครือข่ายที่พวกเราคุ้นหูกันมานาน ด้วยมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาความมีสุขภาวะ (อยู่ ดี มี สุข) ของคนในชุมชน

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University 
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #IMD  #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
#สุขภาวะ #สำนักงานเขตบางพลัด #สสส#อสส. #อปพร.