IMD Symposium 2023

IMD Symposium 2023
การประชุมวิชาการระดับชาติ: ปฐมบทแห่งการพัฒนาเมือง

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

“IMD Symposium 2023” เป็นงานประชุมวิชาการทางด้านการบริหารจัดการเมืองระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเมืองเชิงบูรณาการ และเป็นเวทีเพื่อสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการเมืองจากหลากหลายภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในงานประชุมวิชาการดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2566 (Mahanakorn Quiz 2023)” และ “การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 (Speech of the Day 2023)” โดยเป็นเวทีในการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีโอกาสในการแสดงความสามารถทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเมืองผ่านกระบวนการแข่งขันตอบปัญหา และสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายกับครูและผู้บริหารของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอีกทางหนึ่งด้วย

สามารถติดตามกำหนดการ IMD Symposium 2023 ได้ในเร็ว ๆ นี้ …..

     การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมืองระดับมัธยมปลาย ประจำปี 2566 (Mahanakorn Quiz 2023) ชิงโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศกติกาการแข่งขัน ประกอบด้วย

  • รายละเอียดการแข่งขัน
  • กติกาการแข่งขัน
  • รูปแบบการแข่งขัน
  • ขอบเขตของเนื้อหาในการแข่งขัน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 1 มีนาคม 2566 ประเภททีมไม่เกิน 3 คน โรงเรียนละ 2 ทีม

     การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 (Speech of the Day 2023) ในหัวข้อ “Urban Health Tourim” การท่องเที่ยวเมืองเชิงสุขภาพ

ประกาศกติกาการแข่งขัน ประกอบด้วย

  • รายละเอียดการแข่งขัน
  • กติกาการแข่งขัน
  • รูปแบบการแข่งขัน
  • ขอบเขตของเนื้อหาในการแข่งขัน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ –  15 กุมภาพันธ์ 2566 ประเภทเดี๋ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน