IMD Symposium 2023

“IMD Symposium 2023”
การประชุมวิชาการและปาฐกถาพัฒนามหานคร

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารเกษมศรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

     “IMD Symposium 2023”  เมื่อความทรงจำ มิใช่เป็นเพียงแค่การจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้น แต่ความทรงจำ คือ การจดจำอดีตที่มีพลังสู่ปัจจุบันและอนาคต ร่วมทบทวนความทรงจำของมหานคร กับการประชุมวิชาการและปาฐกถาพัฒนามหานคร ประจำปี 2023 “เมือง ความทรงจำ กับสถาปัตยกรรมแห่งชีวิต” ปาฐกถาโดย ศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

     นอกจากนี้ ในงานประชุมวิชาการดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2566 (Mahanakorn Quiz 2023)” และ “การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 (Speech of the Day 2023)” โดยเป็นเวทีในการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีโอกาสในการแสดงความสามารถทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเมืองผ่านกระบวนการแข่งขันตอบปัญหา และสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายกับครูและผู้บริหารของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอีกทางหนึ่งด้วย

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

08.30 – 09.00 น.

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร
       (1) คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2565
       (2) ทุนฟากฟ้า
       (3) รางวัลเรียนดีพัฒนามหานคร
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

09.00 – 09.05 น.

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

09.05 – 09.10 น.

กล่าวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร

09.20 – 09.30 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการและปาฐกถาพัฒนามหานคร (IMD Symposium 2023)
โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

09.30 – 09.45 น.

วิดีทัศน์แนะนำการปาฐกถาพัฒนามหานคร

09.45 – 10.30 น.

การแสดงปาฐกถา เรื่อง “เมือง ความทรงจำ กับสถาปัตยกรรมแห่งชีวิต”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้องค์ปาฐกถาพัฒนามหานคร ประจำปี 2566
โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

10.30 – 12.00 น. 

การเสวนา เรื่อง “กรุงเทพอภิวัฒน์ (?): ส่องโอกาส คาดการณ์เมือง”
โดย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(อยู่ระหว่างทาบทาม)
       คุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์
       คุณทายาท เดชเสถียร (บอล) รายการหนังพาไป
       คุณพิศาล แสงจันทร์ (ยอด) รายการหนังพาไป
ดำเนินรายการโดย
       อาจารย์ วรัญญู เสนาสุ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

หหมายเหตุ

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

     การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมืองระดับมัธยมปลาย ประจำปี 2566 (Mahanakorn Quiz 2023) ชิงโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 ประกาศกติกาการแข่งขัน ประกอบด้วย

  • รายละเอียดการแข่งขัน
  • กติกาการแข่งขัน
  • รูปแบบการแข่งขัน
  • ขอบเขตของเนื้อหาในการแข่งขัน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 1 มีนาคม 2566 ประเภททีมไม่เกิน 3 คน โรงเรียนละ 2 ทีม

     การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 (Speech of the Day 2023) ในหัวข้อ “Urban Health Tourim” การท่องเที่ยวเมืองเชิงสุขภาพ

ประกาศกติกาการแข่งขัน ประกอบด้วย

  • รายละเอียดการแข่งขัน
  • กติกาการแข่งขัน
  • รูปแบบการแข่งขัน
  • ขอบเขตของเนื้อหาในการแข่งขัน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ –  15 กุมภาพันธ์ 2566 ประเภทเดี๋ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน

แผนที่การเดินทางเข้าร่วมงาน IMD Symposium 2023
หอประชุมใหญ่ชั้น 8 อาคารเกษมศรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเหตุ พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ โปรดวางแผนการเดินทางและสำรองเวลาในการเดินทางล่วงหน้า