Month: June 2022

inclusive urban green space

INCLUSIVE URBAN SPACE

ร่วมรับฟังการปาฐกถา
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและชุมชน โดย
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ 
และ ร่วมเสวนา
พื้นที่สีเขียวในเมืองที่หลากหลายและเข้าถึงได้สำหรับคนทุกกลุ่ม 
โดย
– คุณกิตติพล สรัคคานนท์
บรรณาธิการสำนักพิมพ์ 1001 ราตรี
– คุณโชคชัย หลาบหนองแสง
ผู้จัดการโครงการ g GARDEN
– คุณเรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล
นักสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ วัฒนวันยู
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.30 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชการพัฒนาและการจัดการเมือง

ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชการพัฒนาและการจัดการเมือง

ไฟล์ : ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชการพัฒนาและการจัดการเมือง

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ไฟล์ : ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศ วิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนา มหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและ จัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้

ไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565