ประกาศ วิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนา มหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและ จัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้

ไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565