Month: June 2021

ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร พร้อมด้วย นางสาวพิชญ์สินี อัครโกศลเดชา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และนายพงศ์ดิษ ดิศยบุตร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบ ผศ.ดร.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ณ อาคารพัชรกิตติยาภา คณะแพทย์ศาสตร์วิชรพยาบาล เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและสานสัมพันธ์ในการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของเราและเพื่อสังคมต่อไป

การอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์แบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การเตรียมเอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ โดยมี นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่​

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ วิทยากรบรรยายโดย นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านช่องทาง Online (zoom):95034208600

[บรรยายพิเศษ] การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19

การบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID - 19

วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 โดยศาสตราจารย์ ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และรองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ศาสตราภิชานประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การเตรียมตัวของเมืองในสภาวะการแพร่ระบาด COVID – 19 ผลกระทบต่อที่พักอาศัยของคนเมือง ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30-15.30 ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting ID :  94668182595) (Facebook Live : IMDNMU)