[บรรยายพิเศษ] การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19

การบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID - 19

วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 โดยศาสตราจารย์ ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และรองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ศาสตราภิชานประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การเตรียมตัวของเมืองในสภาวะการแพร่ระบาด COVID – 19 ผลกระทบต่อที่พักอาศัยของคนเมือง ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30-15.30 ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting ID :  94668182595) (Facebook Live : IMDNMU)