โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่​

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ วิทยากรบรรยายโดย นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านช่องทาง Online (zoom):95034208600