ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร พร้อมด้วย นางสาวพิชญ์สินี อัครโกศลเดชา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และนายพงศ์ดิษ ดิศยบุตร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าพบ ผศ.ดร.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ณ อาคารพัชรกิตติยาภา คณะแพทย์ศาสตร์วิชรพยาบาล เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและสานสัมพันธ์ในการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของเราและเพื่อสังคมต่อไป