การอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์แบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การเตรียมเอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ โดยมี นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564