ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD News and Announcement

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

09/06/2021
Read More
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

07/06/2021
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

04/06/2021
Read More
[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

04/06/2021
Read More
บทเรียนการปรับตัวของ “เมือง” จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

บทเรียนการปรับตัวของ “เมือง” จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

บทเรียนการปรับตัวของ “เมือง” จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (Urban Resilience for COVID-19 Pandemic Lesson...

02/06/2021
Read More
รับสมัคร TCAS รอบ 4 สาขาการบริการธุรกิจการบิน

รับสมัคร TCAS รอบ 4 สาขาการบริการธุรกิจการบิน

27/05/2021
Read More
อบรมการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษฯ ป.โท

อบรมการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษฯ ป.โท

03/05/2021
Read More
[บรรยายพิเศษ] ‘เปลี่ยน’ การทำความเข้าใจมหานครในมิติที่หลากหลาย

[บรรยายพิเศษ] ‘เปลี่ยน’ การทำความเข้าใจมหานครในมิติที่หลากหลาย

28 มีนาคม 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ในรายวิชา ประเด็นร่วมสมัยในนโยบายเมืองและการจัดการเมือง ซึ่งได้รับเกียรติจาก...

01/04/2021
Read More
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

18/03/2021
Read More