ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารจัดการองค์การภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมระดับโลกเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบริหารจัดการองค์การภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมระดับโลกเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

25/11/2022
Read More
การผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

การผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

25/11/2022
Read More
ลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2565

ลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2565

25/11/2022
Read More
ประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

22/11/2022
Read More
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

22/11/2022
Read More
บุคลากรดีเด่น นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร

บุคลากรดีเด่น นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร

22/11/2022
Read More
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการบิน

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการบิน

16/11/2022
Read More
กิจกรรมศึกษาดูงานเชิงศิลปวัฒนธรรม ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

กิจกรรมศึกษาดูงานเชิงศิลปวัฒนธรรม ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

09/11/2022
Read More
‘อ่าน’ ความทรงจำเมืองxบริหารจัดการเมือง

‘อ่าน’ ความทรงจำเมืองxบริหารจัดการเมือง

09/11/2022
Read More