ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วพม. ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วพม. ประจำปี 2566

14/01/2023
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ รอบที่ 1/66 ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ รอบที่ 1/66 ฉบับที่ 2

12/01/2023
Read More
เปิดรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

เปิดรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

12/01/2023
Read More
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

06/01/2023
Read More
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอย

05/01/2023
Read More
ยินดีต้อนรับ “รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ” ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร

ยินดีต้อนรับ “รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ” ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร

27/12/2022
Read More
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร

07/12/2022
Read More
วิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง

วิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง

07/12/2022
Read More
ประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายวิชาที่ทำการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

ประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายวิชาที่ทำการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

06/12/2022
Read More