ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วพม. ประจำปี 2566

เนื่องด้วย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2565 กำลังจะหมดวาระลง จึงได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานครที่สนใจจะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 25 มกราคม 2566 เวลา 8.00 – 16.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ที่แจ้งในเว็บไซต์วิทยาลัยพัฒนามหานคร (https://imd.nmu.ac.th/)

2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
2.1 เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่มีการรับสมัครเลือกตั้ง
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา
3. เงื่อนไขการรับสมัครเลือกตั้ง
ให้มีการสมัครในรูปแบบทีมเท่านั้น สมาชิกในทีมจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 จำนวนสมาชิกภายในทีมต้องไม่ต่ำกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยประกอบไปด้วยนักศึกษาทั้งสาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง เป็นจำนวนเท่ากันโดยไม่นับรวมผู้สมัครตำแหน่งประธานสโมสรนักศึกษา

4. การสมัครรับเลือกตั้ง
4.1 ให้ผู้สมัครและสมาชิกภายในทีมกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง คนละ 1 รูป
4.2 ผู้สมัครตำแหน่งประธานสโมสรนักศึกษาของทีม เป็นผู้รวบรวมเอกสารการสมัครของทีมตนเอง และต้องเป็นผู้แนบแบบฟอร์มการสมัครในรูปแบบ PDF ผ่านช่องทาง Google form ที่กำหนด ในข้อ 1

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งภายในวันที่ 26 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร

6. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานครทุกชั้นปีในฐานะสมาชิกสโมสรนักศึกษาเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร

7. การลงคะแนนเลือกตั้ง
7.1 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Google form ที่แจ้งในเว็บไซต์วิทยาลัยพัฒนามหานคร
7.2 ในการเลือกตั้งตามข้อ 7.1 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง Login ใน Google form การเลือกตั้ง โดยใช้อีเมลของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้ (@nmu.ac.th) เท่านั้น
7.3 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เลือกได้เพียงเบอร์เดียว (ทีมเดียว) และออกเสียงได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

8. การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เมื่อหมดเวลาใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ 7.1 ให้คณะกรรมการจัดระบบการเลือกตั้งและ นับคะแนน ปิดระบบการลงคะแนนเลือกตั้ง และดำเนินการนับคะแนน บันทึกผลการนับคะแนนเลือกตั้ง แล้วรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

9. การประกาศผลการเลือกตั้ง
วิทยาลัยพัฒนามหานครจะประกาศผลการเลือกตั้งทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย https://imd.nmu.ac.th/ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เว้นแต่มีผู้สมัครหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิลงคะแนนคัดค้านการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน หลังจากจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ และให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการเลือกตั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้วิทยาลัยพัฒนามหานครทราบ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ให้ถือคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเป็นที่สุด และภายหลังจากมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้สมัครเลือกตั้งฯ ดังกล่าว โปรดกรอกเอกสารตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ และส่งให้กับคุณสาวิตรี เขียวภักดี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 ไม่เกินเวลา 16.00 น.

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งวิทยาลัยพัฒนามหานครที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2566

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2566

ใบสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2566