รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ

รองศาสตราจารย์

วันชัย มีชาติ

Assoc. Prof. Wanchai Meechat

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร:

  • ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

ติดต่อ: ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Email: wanchai.m@nmu.ac.th

วันชัย มีชาติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วันชัย มีชาติ (2557). การบริหารองค์การ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.