Month: March 2021

[รู้จักเมือง] ‘ถอดบทเรียน’ จากชุมชนเมือง สู่ ‘กลไกเชิงนโยบาย’

11 มีนาคม 2564 | โครงการการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะของคนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะ โดย วิทยาลัยพัฒนามหานคร และ สสส. ได้เริ่มปฏิบัติการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตบางพลัด ซึ่งใช้กระบวนการ Self-assessment เป็นเครื่องมือในการค้นหาสถานการณ์การจัดการเครือข่ายสุขภาพในกรุงเทพ โดยโจทย์สำคัญ คือ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะพื้นที่เฉพาะจึงควรมียุทธศาสตร์ แนวทาง กลไกที่สามารถเชื่อมต่อกับการบริหารงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อถอดบทเรียนจากการสร้างความร่วมมือและเตรียมพร้อมต่อยอดพัฒนาเป็น “กลไกเชิงนโยบาย”

โดยคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยพัฒนามหานคร ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผู้นำชุมชนระดับเขต เพื่อบูรณาการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยพื้นที่ เพื่อต่อยอดสู่การประยุกต์ในการเรียนการสอน [11.03.2021]

[บรรยายพิเศษ] นโยบายและแผนของกรุงเทพฯ ‘สู่การปฏิบัติจริง’

7 มีนาคม 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ในรายวิชา ประเด็นร่วมสมัยในนโยบายเมืองและการจัดการเมือง ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณณัฐสุดา รัชตวโรทัย และคุณปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร มาถ่ายทอดประสบการณ์ในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเห็นภาพการทำงานของมหานครที่สลับซับซ้อน หลากมิติทั้งงานเชิงประเด็น Function และงานเชิงพื้นที่ รวมถึงการนำเอาประเด็นเชิงนโยบายลงสู่การปฏิบัติจริงของเมืองและมหานคร [07.03.2021]