[บรรยายพิเศษ] นโยบายและแผนของกรุงเทพฯ ‘สู่การปฏิบัติจริง’

7 มีนาคม 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ในรายวิชา ประเด็นร่วมสมัยในนโยบายเมืองและการจัดการเมือง ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณณัฐสุดา รัชตวโรทัย และคุณปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร มาถ่ายทอดประสบการณ์ในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเห็นภาพการทำงานของมหานครที่สลับซับซ้อน หลากมิติทั้งงานเชิงประเด็น Function และงานเชิงพื้นที่ รวมถึงการนำเอาประเด็นเชิงนโยบายลงสู่การปฏิบัติจริงของเมืองและมหานคร [07.03.2021]