[โครงการวิจัย] มาร่วมกันทำให้ “บางพลัด” เป็นชุมชนที่น่าอยู่

[โครงการวิจัย] มาร่วมกันทำให้ "บางพลัด" เป็นชุมชนที่น่าอยู่

โครงการการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะของคนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะ

ในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะ ซึ่งดำเนินการโดย วิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด ดำเนินการสำรวจความเห็นของประชาชนในเขตบางพลัดเพื่อการศึกษาสถานการณ์และกลไกการทำงานของเครือข่ายสุขภาพ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จ มีผลการศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้

ความกังวล

ชาวบางพลัดส่วนใหญ่ กังวลถึงปัญหาแวดล้อมหรือมลพิษในชุมชนของตน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง ซึ่งเชื่อว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในชุมชนอย่างยิ่ง สุขภาวะที่ดีในมุมมองของคนบางพลัดส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับความหนาแน่นของชุมชน และสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ต้องสะอาด ปราศจากมลพิษ

ความคาดหวัง

สุขภาพที่ดีของคนในชุมชนเมืองสะท้อนได้จากความสมบูรณ์ของร่างกายสุขภาพจิตที่ดี การไม่ล้มป่วยจากการรุมเร้าของโรคภัย และเชื่อว่าสุขภาพที่ดีผูกพันกับพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม

ความต้องการ

อยากให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในชุมชนมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ควรทำงานเชิงรุกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าตรวจโรคระบาดในชุมชน การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนในชุมชน การให้การดูแลสมาชิกผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นระบบ กล่าวในภาพรวม คือต้องการให้หน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมที่ได้สัมผัสกับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์โครงการ