IMD Symposium 2024

“IMD Symposium 2024”
การประชุมวิชาการและปาฐกถาพัฒนามหานคร

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารเกษมศรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

     IMD Symposium 2024”  “การประชุมวิชาการระดับชาติ” วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหนึ่งในสถาบันที่มุ่งเน้นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ “การให้บริการวิชาการ” ถือเป็นภารกิจสำคัญที่วิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนให้แก่สังคม โดยเฉพาะด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
     จากจุดเริ่มต้น (IMD Symposium 2022) ได้ถูกขยายผลและสร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ให้แก่วิทยาลัยพัฒนามหานคร อีกทั้งได้กลายเป็นจุดนัดพบที่มีส่วนสำคัญในการร่วมบริหารงานและพัฒนาเมืองในมิติของการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่สำคัญจากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
     จากการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งของเหล่าผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านๆ มานั้น วิทยาลัยพัฒนามหานคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำทุกท่านก้าวไปสู่ IMD Symposium 2024 โดยในปีนี้ เราได้มุ่งเน้นประเด็นปัญหาสำคัญของเมือง โดยเฉพาะ “ความปลอดภัยในมหานคร” ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเหล่าผู้นำในมหานครต่าง ๆ ทั่วโลก โดยกิจกรรมในปีนี้จะประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมย่อยที่สำคัญ ซี่งได้แก่

การแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “มหานครแห่งความปลอดภัย”
โดย ดร.พิจิตต รัตตกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กำหนดการ IMD Symposium 2024  แบบละเอียดกดที่นี้

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
08:00 – 09:00ลงทะเบียเข้าร่วมงาน ณ ห้อง KSS-801 ชั้น 8 อาคารเกษมศรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
09.00 – 09.10กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 
09.10 – 09.20กล่าวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
 
09.20 – 09.30พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ (IMD Symposium 2024)
โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
 
09.30 – 10.00วิดีทัศน์นำเข้าสู่การเสวนาแนะนำการปาฐกถาพัฒนามหานคร 
10.00 – 12.00การเสวนาพัฒนามหานคร หัวข้อ มหานครแห่งความปลอดภัยในมิติแห่งความยั่งยืนเพื่ออนาคต
Metropolis of Safety Building the Sustainable Future

วิทยากรเสวนา ได้แก่
     1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา
         ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจและนวัตกรรมท้องถิ่น
     2. นายณรงค์ เรืองศรี

         รองปลัดกรุงเทพมหานคร
     3. รองศาสตราจารย์ทวีวงศ์ ศรีบุรี
         กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     4. พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ
         อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกทม. ผู้ดูแลด้านความปลอดภัยและยาเสพติด
     5. พลอากาศตรี จเด็ด คูหะก้องกิจ
         ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐา ทรัพย์เย็น ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.10วิดีทัศน์แนะนำการปาฐกถาพัฒนามหานคร 
13.10 – 14.10การแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “มหานครแห่งความปลอดภัย”
โดย ดร.พิจิตต รัตตกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 
   
14.15 – 15.15การเสวนา ในหัวข้อ “เมืองที่ถูกจัดการด้วยความรู้”
วิทยากรเสวนาโดย
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสน กีรตินวนันท์
         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร
     2. อาจารย์ ดร.เจษฎานันท์ เวียงนนท์
         อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
         ผู้อำนวยการศูนย์ทดลองเมือง City Lab
ดำเนินรายการโดย
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐา ทรัพย์เย็น ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 
16.00 – 16.30พิธีมอบรางวัล
     Mahanakorn Quiz 2024
     Speech of the Day 2024
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แผนที่การเดินทางเข้าร่วมงาน
IMD Symposium 2024
หอประชุมใหญ่ชั้น 8 อาคารเกษมศรี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

หมายเหตุ พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ โปรดวางแผนการเดินทางและสำรองเวลาในการเดินทางล่วงหน้า