จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการบิน

"เมื่อการเตรียมตัวที่ดี ย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าพอใจ"

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 65 เวลา 14.00 น.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการบินแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4
ซึ่งในโอกาสนี้ บริษัท Pattaya Aviation (พัทยา เอวิเอชั่น จํากัด) นำทีมโดย
คุณพัฒทรง อัมพวัน (Chief Executive Officer)
เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในเส้นทางอาชีพการบิน รวมถึงการแนะนำทักษะเพิ่มเติมแก่นักศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้เมื่อต้องเผชิญกับการปฏิบัติงานจริงซึ่งถือเป็นประโยชน์ และเป็นโอกาสที่สำคัญในการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD