‘อ่าน’ ความทรงจำเมืองxบริหารจัดการเมือง

[ 'อ่าน' ความทรงจำเมืองxบริหารจัดการเมือง]

     สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดกิจกรรมสำรวจเมืองและเรียนรู้วิถีชีวิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมอ่านความทรงจำเมืองกับแผนที่โบราณ 4 สมัย ได้แก่ แผนที่ พ.ศ. 2430 พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2475 และ พ.ศ. 2484 โดยมี อาจารย์พิเชฐ ธิถา ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์เกษรา ศรีนาคา นักประวัติศาสตร์ อาจารย์พิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษสำรวจเมือง

     การศึกษาเมืองผ่านแผนที่โบราณ เป็นกิจกรรมสำคัญของรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง เพื่อเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของอาคาร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์มหานคร เช่น อาคารพาณิชย์และตึกแถวที่คุ้นชินต่างปลูกสร้างอยู่บนที่ตั้งของแนวกำแพงพระนครในอดีต ป้อมปราการบางส่วนของกรุงเทพฯ ได้ถูกเปลี่ยนเป็นอาคารหน่วยงานต่าง ๆ และกลายสวนสาธารณะ แม้กระทั่งถนนที่คดโค้งบางช่วง เคยเป็นคูและคลองสำหรับการสัญจรของคนในอดีต ซึ่งหากเราใช้ชุดแผนที่ปัจจุบันเพียงฉบับเดียวอาจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมือง

 

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD #ประวัติศาสตร์เมืองและมหานคร
#ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง #การบริหารจัดการเมือง