108 คำถามเรื่องเครื่องฟอกอากาศกับโควิด – 19 ?

ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID-19 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หัวหน้าภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร นักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร (HAUS IAQ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกับประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ 108 คำถามเรื่องเครื่องฟอกอากาศกับโควิด – 19 ? ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 | 15.00 -16.00 น. ผ่านช่องทาง: zoom online:94668182595