การปรับภูมิทัศน์บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้การสร้างจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

       เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือกับ ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ และสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพชุมชนแฟลตสิริสาสน์ ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
            “การปรับภูมิทัศน์บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้การสร้างจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี”
       ทุกท่านคงทราบกันดีว่า นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน 8 ดี หนึ่งในนั้นคือ “สิ่งแวดล้อมดี” เป้าหมายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกลักษณะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครและทางชุมชน เกิดการประสานความร่วมมือกับชุมชนแฟลตสิริสาสน์ ในฐานะเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ชุมชนและการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกชุมชนเมืองอาคารสูงให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิถีชุมชนเมืองอาคารสูง อีกทั้งยังตอบสนองเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (SDGs) ควบคู่อีกด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างจิตสาธารณะในการปรับภูมิทัศน์และการบริหารขยะที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนและประชาชน

2) เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมการปรับภูมิทัศน์และการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับประชาชนและชุมชน และ

3) เพื่อให้มีสถานที่จัดการขยะที่รองรับและสนับสนุนการคัดแยกขยะ โดยพัฒนาโรงคัดแยกขยะและจัดทำอุปกรณ์การคัดแยกขยะที่เหมาะสมกับชุมชน
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยาย เรื่อง “การปรับภูมิทัศน์บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้การสร้างจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริยา รัตนช่วย
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University