โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอย

     นำร่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอย ของกรุงเทพมหานคร
     (3 ม.ค.66) รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องปัญญพัฒน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)เขตพระนคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

     โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยจัดทำหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มตำแหน่ง
-นักจัดการเมือง
-นักจัดการคุณภาพชีวิตเมือง
-นักจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
-นักจัดการความปลอดภัยเมือง
-และวิศวกรเมือง
     ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุง(ร่าง) หลักสูตรฝึกอบรมในกลุ่มตำแหน่งต่างๆ หัวข้อ เนื้อหารายวิชา จำนวนชั่วโมงเรียน เพื่อเติมเต็มหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มตำแหน่ง และสายงานที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#บริหารจัดการดี #กรุงเทพมหานคร #วิทยาลัยพัฒนามหานคร #IMD  #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช