Author: Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University

Mahanakorn Quiz 2024

 •  กลับมาอีกครั้งกับหนึ่งเดียวในประเทศไทย เพื่อค้นหา “สุดยอดเรื่องเมือง”
 • การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบริหารจัดการเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Mahanakorn Quiz 2024
  กลับมาด้วยสาระเข้มข้น และความสนุกที่เราขอการันตี!
 •  แข่งขันในศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ อาคารนวมินทร์ 1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลการแข่งขัน:
  – โล่เกียรติยศผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก่ทีมที่ชนะเลิศ
  – E-Certificate แก่นักเรียนและครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
 • เปิดรับสมัครตัวแทนโรงเรียนแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567 (จำกัดจำนวนรอบคัดเลือก 80 ทีมเท่านั้น)
 • ศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ : https://imd.nmu.ac.th/mahanakorn-quiz-2024
 • จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วพม. ประจำปี 2567

     เนื่องด้วย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2566 กำลังจะหมดวาระลง จึงได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานครที่สนใจจะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    สำหรับนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้สมัครเลือกตั้งฯ ดังกล่าว โปรดกรอกฟอร์มสมัครตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสมาชิกภายในทีมต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุกคน โดยให้ผู้ลงสมัครตำแหน่งประธานสโมสรนักศึกษาเป็นผู้รวบรวมเอกสารและเป็นตัวแทนในการสมัครผ่าน google form 

สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2567

การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

     สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการบริการสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดประเภทหนึ่งเพื่อใช้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 6 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และระบบออนไลน์ (Virtual Training)

     โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรีย์ วาดเขียน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี คุณอรพิน สุขสองห้อง และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายในมิติต่าง ๆ ได้แก่ รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ระบบต่อมไร้ท่อ) อ.ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงพื้นที่) อ.ดร.ดารณี พลอยจั่น (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว) อ.ดร.อธิป จันทร์สุริย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) และ อ.ชลิต เฉียบพิมาย ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการ
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมโดยมี พระภิกษุ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ทั้งในเขตดุสิต และนอกเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้นกว่า 170 คน

     ผลลัพธ์จากกิจกรรมดังกล่าวนี้จะนำไปสู่การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวประเภทนี้ เพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ดุสิตและกระตุ้นเศรษฐกิจของเขตดุสิตภายหลังสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการวิชาการและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ทั้งนี้วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนั้น มี 3 หลักสูตร ได้แก่
1. ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ : หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการสร้างนวัตกรรมการบริการ เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และฝึกทักษะปฏิบัติงานจริงในธุรกิจการบินและสถานพยาบาล
2. รป.บ. การบริหารและจัดการเมือง : หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการบริหารและจัดการเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน อันเป็นรากฐานสำคัญแห่งมหานครและท้องถิ่น
3. วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง : หลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและจัดการเมืองอย่างครอบคลุมทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com
เกียรติบัตรรออนไลน์ https://drive.google.com/drive/folders/1bV3MpsPBsUt0-QqAiuWSAdUmAYrAFBkB?usp=drive_link
ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Visiting QUALY

    นักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเข้าเยี่ยมชม Qualy แบรนด์ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการออกแบบเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมุนเวียน และรับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ในหัวข้อ ‘แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก SDGs’

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร “สวน 15 นาที”

     กทม. เพิ่มศักยภาพบุคลากรเขต พัฒนาสวน 15 นาที มีคุณภาพและยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (สวน 15 นาที) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 8 (KSS-801) อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหารวิทยาลัยพัฒนามหานคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด

     รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เขตให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาสวน 15 นาที ให้มีคุณภาพและยั่งยืน รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย (Network Community) ระหว่างกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียว ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในนามสถาบันการศึกษาผู้เป็นจุดนัดพบเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ชาวกรุงเทพมหานคร และขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชหวังว่าผลจากการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (สวน 15 นาที) ในวันนี้จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะต่าง ๆ และตอบสนองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

     วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ร่วมกับสำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร “สวน 15 นาที” โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรกรุงเทพมหานครจากกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง และกรุงเทพใต้ รายละเอียดการจัดกิจกรรม ได้แก่ การเสวนาหัวข้อ “ทำสวน 15 นาทีให้ปัง ทำยังไง” การบรรยายหัวข้อ “เกณฑ์การเลือกพื้นที่สวน 15 นาที” หัวข้อ “การออกแบบร่วมกัน (Co-Design)” และหัวข้อ “การบริหารจัดการพื้นที่”