ประกาศรางวัล Mahanakorn Quiz 2023 และ Speech of The day 2023

“ประกาศรางวัล การแข่งขัน”

วันที่ 10 มี.ค. 66 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566 และ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 (Speech of the Day 2023) ในหัวข้อ “Urban Health Tourim” การท่องเที่ยวเมืองเชิงสุขภาพ ในงาน IMD Symposium 2023 ประชุมวิชาการและปาฐกถาพัฒนามหานคร โดย ผศ.ดร.พวงผกา กรีทอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผศ.ดรแสน กีรตินวนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานครเป็นผู้มอบรางวัล

•ผลการการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ Speech of The Day 2023 หัวข้อ “Urban Health Tourim” การท่องเที่ยวเมืองเชิงสุขภาพ

รางวัลชนะเลิศ
นายชยุต ภูวพุทธโชติ
โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1
นายอุกกฤศฏ์ เดวกาดาร์
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ
รองชนะเลิศอันดับ 2
นายอธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย
นายเขมทัต สมคะเน
วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย
นายรณยศ สุภาพ
วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ
•ผลการการแข่งขันด้านการบริหารจัดการเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Mahanakorn Quiz 2023

รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
นายณัฐนนท์ วาณิชย์กุล
นายธัชกร ไพรรำพึง
นายสรัตถ์ บุนนาค
ครูที่ปรึกษา: นายภาคินนท์ แก้วประภาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
นายธัชทร ภัทรศิตานนท์
นางสาวณัฏฐกันย์ เป็งเนตร
นางสาวสุพิชญา ธนวชิรา
ครูที่ปรึกษา:นายวีระชัย บัวผัน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนบุรี
นายพลกฤต นฤพันธาวาทย์
นางสาวณิชมน พลนิล
นางสาวปิญชาน์ สุขเจริญ
ครูที่ปรึกษา: นายปกรณ์ ปัญโญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 : โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
นางสาวนภัสษร สมสุข
นายธีรวีร์ รุจิวิพัฒน์
นายนิพิฐพนธ์ สุนทรพิพิธ
ครูที่ปรึกษา: นายภาคินนท์ แก้วประภาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 : โรงเรียน วัดราชโอรส กรุงเทพฯ
นายพิธิวัฒน์ ซุ่นหมี
นายธีรพล เสถียรวรวงศ์
นายธีรโชติ แซ่เฮ้า
ครูที่ปรึกษา: นายปฏิภาณ แจ้งสันเทียะ
นายสุภชัย ปิ่นมณี
นายสุริยันต์ ปัญญาทอง
ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://drive.google.com/…/1qau9ZuueVkMUd8_gyVniG8ok…
ภาพถ่ายโดย:งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD